Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden om veilig te bewegen

Art.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Hunters & Makers voor de gehele portfolio en overige door  haar te leveren diensten, waaronder recruitment, executive search, coaching, loopbaanadvies, advisering op maat en outplacement, ook wanneer bij de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
Art.2       Deze algemene voorwaarden bedoelen met:
a.     opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht geeft zoals bedoeld in artikel 1;
b.     de opdrachtnemer: Hunters & Makers
c.     de opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en -nemer;
d.     de cliënt 1: een door de opdrachtgever aangewezen medewerker of persoon, die door de opdrachtnemer voor coaching en/of loopbaanadviesering is geaccepteerd en die voor deze begeleiding op basis van vrijwilligheid heeft gekozen en bereid is zich hiervoor in te zetten en die heeft ingestemd met de voor hem/haar geldende bepalingen uit deze algemene voorwaarden
de cliënt 2: opdrachtgever indien de begeleiding hem/haar zelf betreft en/of indien er sprake is van een procedure van Werving & Selectie, Headhunting
Art.3       Op de betrekkingen tussen de opdrachtgever en -nemer is het Nederlandse recht van toepassing en Privacyverklaring Hunters & Makers van 25 mei 2018
Art.4       Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en cliënt zijn geen kosten verbonden. Een oriënterend gesprek is het eerste onderhoud met de opdrachtnemer. Oriënterende gesprekken zijn vertrouwelijk en vrijblijvend.

De opdracht en uitvoering daarvan

Art.5       De opdracht komt tot stand wanneer een aanbod, waaronder offertes, van de opdrachtnemer door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard en ook de cliënt heeft ingestemd met de hem/haar aangaande bepalingen uit deze algemene voorwaarden.  Het aanbod wordt ook als aanvaard beschouwd, op het moment waarop opdrachtgever voor het eerst gebruikt maakt van het aangebodene c.q. op verzoek van opdrachtgever de eerste dienstverlening is gerealiseerd.
Art.6       Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Art.7       De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij de opdrachtnemer garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten
Art.8       Bij  alle opdrachten zoals genoemd in artikel 1 wordt de begeleiding voortgezet tot de opdracht is uitgevoerd, dan wel tot het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding van de opdrachtnemer niet langer te willen aanvaarden c.q. de opdrachtnemer de begeleiding op voet van artikel 14/ laatste alinea, heeft beëindigd. Tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt, is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt.
Art.9       Bij  opdrachten voor  een volledig outplacementtraject zal de begeleiding worden voortgezet tot het tijdstip waarop de cliënt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, dan wel voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, enzovoorts. Voor overige trajecten geldt een doorlooptijd, zoals in de offerte beschreven.
Art.10     Tijdens de uitvoering van de opdracht heeft de opdrachtnemer het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat dit niet het geval zal zijn. De inzet van derden (collega-professionals/medewerkers) zal plaatsvinden onder handhaving van het aangebodene waardoor ook continuïteit wordt gewaarborgd.
Art.11     Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich terugtrekt om welke reden dan ook of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst, die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven, tussen partijen bestaan. In het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.
Art.12     Wanneer om welke reden dan ook de cliënt ten aanzien van onderdelen van deze algemene voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze voor hem/haar onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen opdrachtnemer en – gever geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door opdrachtgever wordt ingeroepen.
Art.13     De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht als genoemd in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Deze overmacht zal zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever en cliënt worden gemeld.
Van overmacht is in elk geval sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid, voorzien of onvoorzien, redelijkerwijs niet (meer) van de opdrachtnemer kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. Dit is onder andere het geval bij ziekte van ingezet personeel, transportmoeilijkheden, het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van toeleveranciers, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook en voorts iedere andere omstandigheid waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.
Art.14     De faciliteiten, informatie en diensten van de opdrachtnemer staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de uitvoering van de opdracht. Het staat de cliënt niet vrij een en ander te gebruiken voor publicatie, commercieel gebruik enzovoorts, of het ter beschikking stellen aan derden.
Art.15     De opdrachtnemer kan, na overleg met de opdrachtgever indien het dienstverband van de cliënt nog bestaat en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht de begeleiding beëindigen indien de cliënt het begeleidingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien cliënt adviezen van de opdrachtnemer bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie meer toont. Voordat hiertoe wordt overgegaan, zal de opdrachtnemer de cliënt schriftelijk waarschuwen.

Honorarium, tarief en betaling

Art 16     De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen zonder nadere berichtgeving. Dit geldt niet voor de tariefafspraken opgenomen in de tot stand gekomen opdrachten.
Art.17     Bij het tot stand komen van een opdracht kan een tarief per uur of een vast honorarium worden overeengekomen tussen opdrachtgever en –nemer. Voor rechtspersonen is het overeengekomen tarief respectievelijk honorarium  exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Voor natuurlijke personen wordt het honorarium inclusief BTW vermeld.
Art.18    Wanneer bij een opdracht een vast honorarium in rekening wordt gebracht is dit honorarium direct bij de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door opdrachtgever verschuldigd, tenzij dit in de opdracht anders is bepaald.
Wanneer bij een opdracht voor individueel outplacement een cliënt snel slaagt, wordt dit niet in mindering op het honorarium gebracht. Anderzijds vraagt de opdrachtnemer geen extra honorarium wanneer de begeleiding langer of intensiever blijkt dan gepland.
Art.19     De opdrachtgever is verplicht de door de opdrachtnemer ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling kan de begeleiding worden opgeschort of beëindigd, waarbij de betalingsverplichting blijft bestaan. Verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als de betalende partij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Art.20     Indien een factuur van de opdrachtnemer niet binnen de gestelde termijn is betaald, wordt een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend.
Art.21     Klachten over de factuur moeten binnen twee weken na de dag van verzending schriftelijk bij de opdrachtnemer zijn ingediend. Na deze periode wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de factuur te hebben aanvaard en vervalt het recht daartegen bezwaar te maken.
Art.22     Alle kosten van inning met inbegrip van alle kosten van rechtsbijstand en ook de buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Voor buitengerechtelijke kosten mag in ieder geval zonder ander bewijs 20% van de verschuldigde hoofdsom in rekening worden gebracht.
Deze Algemene Voorwaarden van Hunters & Makers zijn in 2012 bij de KvK gedeponeerd en worden jaarlijks aangepast.